מסלול לימודי תואר שלישי

מסלול רגיל

משך הלימודים לתואר השלישי הוא ארבע שנים, והוא מחולק לשני שלבים:

שלב מחקר א' ושלב מחקר ב'.

שלב מחקר א': משך הלימודים בשלב מחקר א' לא יעלה על שנה מתום הסמסטר שבו החלו הלימודים (כולל חופשת הסמסטר/הקיץ). במהלך תקופת הלימודים בשלב מחקר א' יש להכין את הצעת המחקר, לקבל את אישור המנחה/ים להצעה, להגישה לעיון הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי ולעמוד בדרישות אחרות שיקבע החוג.

שלב מחקר ב': משך הלימודים בשלב מחקר ב' לא יעלה על שלוש שנים. במהלך תקופת הלימודים בשלב מחקר ב' יש להשלים את כתיבת עבודת הדוקטור.

דו"ח התקדמות

על תלמיד.ת תואר שלישי להגיש לוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי/ועדה כלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר דו"ח התקדמות שנתי מאושר על ידי המנחה/ים בראשית כל שנת לימודים. עותק מן הדו"ח יישלח אל הרשות ללימודים מתקדמים.

על זכאי.ות מלגת הצטיינות (שלב א' ושלב ב') להגיש בנוסף על כך דו"ח התקדמות על פי תנאי המלגה.

מכסת הלימודים

הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי, בהתייעצות עם מנחה העבודה, תקבע עבור התלמיד.ה את תוכנית הלימודים והיקפה. היקף התכנית לא יעלה על 16 שש"ס ולא יותר מארבעה קורסים. הוועדה רשאית להטיל חובת בחינה (בכתב או בע"פ) בשיעורים שבהם נקבעה חובת השתתפות. בסמינריונים נדרשת רק חובת השתתפות פעילה.

הגשת הצעת המחקר ואישורה

הצעת עבודת הדוקטור, הכוללת את נושא העבודה, תכנית מפורטת של המחקר וביבליוגרפיה רלוונטית, תוגש בכתב לוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי/הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר עם חוות דעת של המנחה/ים. חוות דעת זו תתייחס להצעת המחקר ולכושר של התלמיד.ה לבצע את העבודה המוצעת.

בדיקת ההצעה נתונה בידי הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי/ועדה כלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר, הרשאית לאשר את ההצעה, לדחותה, או לדרוש תיקונים ושינויים, תוך התחשבות בחוות הדעת של המנחה או חוקרים וחוקרות מחוץ לאוניברסיטה.

מסלול ישיר לדוקטורט

מסלול לימודים זה מיועד לתלמידים ולתלמידות שהשלימו בהצטיינות תואר בוגר (בציון של 90 לפחות) בכל אחד מחוגי הלימוד, ביקשו להמשיך ברצף לקראת לימודי דוקטורט, ושהחוג אישר את קבלתם ללימודי תואר שלישי.

מבנה הלימודים

א. השתתפות בקורסים בהיקף של 26 שש"ס לפחות ברמת מ"א, וסיומם בציון משוקלל של 90 לפחות.

ב. הגשת שתי עבודות סמינריוניות, או חלופה שוות ערך שנקבעה על ידי החוג. יש להשיג ציון של 90 לפחות בכל אחת משתי העבודות הסמינריוניות.

ג. תנאי מעבר משנה א' לשנה ב' הם השתתפות בקורסים בהיקף של 16 שש"ס לפחות, סיומם בציון משוקלל של 90 לפחות, והגשת עבודה סמינריונית שזכתה לציון 90 לפחות.

ד. הגשת הצעת מחקר לתואר שלישי לא יאוחר מתחילת הסמסטר הרביעי ללימודים.

ה. משך הלימודים למטלות אלו הוא שנתיים.

ו. עם אישור הצעת המחקר לדוקטורט, ועמידה בכל חובות הלימודים כמפורט לעיל, תאושר קבלה לשלב ב' בדוקטורט, שבמסגרתו יבוצע המחקר ותוגש עבודת הדוקטורט.

ז. משך הלימודים לכתיבת עבודת הדוקטורט הוא שלוש שנים.

 

תלמידי.ות במסלול הישיר לדוקטורט יקבלו תעודת מוסמך האוניברסיטה מייד עם אישור הצעת המחקר לדוקטורט, ועמידה בחובות הלימוד של המסלול הישיר לדוקטורט כמפורט לעיל.

בכל שלב ניתן לפרוש מרצון מן המסלול הישיר לדוקטורט. במקרה זה יש להשלים את מכסת הלימודים ושאר החובות הנדרשות לקבלת התואר השני, בין אם במסלול א' ובין אם במסלול ב'.

במקרה של אי השלמת חובות המסלול הישיר לדוקטורט תוך שנתיים (השלמת 26 שש"ס לפחות, כולל הגשת שתי עבודות סמינריוניות) ואי-אישור הצעת המחקר לדוקטורט, יתבצע מעבר למסלול לימודים רגיל לתואר שני. לא תאושר הארכת לימודים במסלול הישיר לדוקטורט בשלב לימודי התואר השני.