לימודי מחקר מקדים

מסלול השלמות לקראת תואר שלישי – לימודי מחקר מקדים
מסלול לימודי מחקר מקדים מיועד למועמד אשר סיים לימודיו לתואר שני במסלול ללא
עבודת גמר מחקרית (תזה), או שציונו בעבודת הגמר המחקרית (תזה) אינו עומד בציון
הנדרש לקבלה ללימודי תואר שלישי (כמפורט בתקנון לימודי תואר שלישי).

מועמד המבקש להירשם ללימודי השלמה לקראת התואר השלישי והינו בעל תואר "מוסמך" ללא כתיבת עבודת גמר מחקרית , חייב למלא את התנאים הבאים:
1. ימציא אישור בכתב ממנחה אשר מסכים להנחותו בעבודת הגמר המחקרית.
2. ישלים את כתיבת עבודת הגמר המחקרית (תיזה).
3. במידת הצורך, יעמוד בתכנית הלימודים אשר תוטל עליו על ידי הוועדה החוגית ללימודי התואר השלישי.
מועמד המבקש להירשם ללימודי התואר השלישי בחוג השונה מחוג לימודיו לתואר "מוסמך" וכתב עבודת גמר מחקרית, יידרש לעמוד בכל תכנית השלמות ובדרישות אקדמיות אשר תוטלנה עליו על ידי הוועדה החוגית ללימודי התואר השלישי.

משך הלימודים הנורמטיבי במסלול לימודי מחקר מקדים לתואר שלישי הינו שנה אחת בלבד. חריגה מכלל זה טעונה המלצת המנחה, יו"ר הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי ואישור הדיקן ללימודים מתקדמים.

סיום לימודי מחקר מקדים לתואר שלישי אינו מהווה קבלה אוטומטית ללימודי תואר שלישי. המועמד יגיש את מועמדותו והוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי תמליץ בפני הדיקן ללימודים מתקדמים האם לקבל את המועמד ללימודי תואר שלישי.