מסלול ישיר לדוקטורט – מלגות נשיא

(שנת לימודים ראשונה ושנייה במסלול הישיר לדוקטורט) 

מסלול לימודים זה מיועד לתלמידים/ות מצטיינים/ות, שיבחרו להמשיך ברצף לקראת לימודי דוקטורט ושהחוג רואה בהם פוטנציאל מבטיח ללימודי תואר שלישי.

המלגות תינתנה על סמך המלצות חוגיות על בסיס תחרותי, בהתאם לכמות המלגות שתוקצינה לכל חוג, בכפוף לקריטריונים שייקבעו מעת לעת ובהתאם לאפשרויות התקציביות של האוניברסיטה.

לקבלת המלגה יש להתחייב להקדיש את מירב הזמן והמרץ לעבודת המחקר ולהציג התקדמות בה, בכפוף לאישור המנחה/ים, כפי שנקבע על-ידי הדיקן ללימודים מתקדמים וראש בי"ס בלום, תוך מילוי שאר תנאי המלגה.

גובה מלגת הנשיא בשנת הלימודים הראשונה נמוך ממלגת הנשיא בשנה השנייה ללימודים, והוא יקבע מראש כל שנה בהתאם לאפשרויות התקציביות.

טופס הבקשה יוגש אל חוג הלימודים.

תלמידים/ות במסגרת "הוועדה הכלל-אוניברסיטאית לתלמידי מחקר" יגישו את טופס הבקשה ישירות אל מדור מלגות לתואר שלישי, הרשות ללימודים מתקדמים-בי"ס בלום.

בכל שנה ייקבע מספר המלגות שיוקצה במסלול זה.

משך הזכאות למלגה במסלול זה הוא: חמש שנים במסלול הישיר לאחר סיום תואר ראשון, וארבע שנים במסלול הישיר לאחר שנת לימודים אחת במסגרת לימודי המוסמך.

כל שנה יפורסם המועד האחרון להגשת בקשות למלגות אלו.

ניתן לעיין בקריטריונים להגשת המועמדות והליך הבחירה בתקנון המלגות המלא.