מלגת הצטיינות

ניתן לקבל מלגות הצטיינות במסגרת רב-שנתית, על בסיס תחרותי ועל פי האפשרויות התקציביות, במשך ארבע שנות הלימוד הראשונות בלבד.

מטרתן של מלגות אלה היא לאפשר לתלמידי ולתלמידות דוקטורט חדשים להקדיש את מירב הזמן ללימודים ולמחקר, וליצור תנאים נאותים שיאפשרו את חיבור עבודת הדוקטורט בפרק זמן נורמטיבי.

כאמור, המלגות ניתנות בשנת הלימודים הראשונה לתלמידות/ים שהתקבלו לחוג, ואשר קבלתם אושרה על ידי הרשות ללימודים מתקדמים-בי"ס בלום.

המלגה תספק רצף מימון לארבע שנים, על בסיס התקדמות בלימודים ברמה ובקצב הנדרשים.

אישור המשך קבלת המלגה איננו אוטומטי, והוא מותנה בקבלת המלצות מנומקות של המנחה/ים, יו"ר הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי ודו"ח התקדמות.

הרשות ללימודים מתקדמים-בי"ס בלום תשקול הענקת מלגות הצטיינות רק  למי שיתחייבו להקדיש את מלוא זמנם לעבודת המחקר.

בכל שנה יפורסם המועד האחרון להגשת בקשות למלגות אלו.

גובה הסיוע: יקבע מראש כל שנה בהתאם לאפשרויות התקציביות.

ניתן לעיין בקריטריונים להגשת המועמדות והליך הבחירה בתקנון המלגות המלא.