מלגת הצטיינות

המלגות מוענקות בתואר שני על סמך עמידה בקריטריונים האקדמיים והמנהליים והישגים בלימודים, על-פי הפירוט הבא:

שנה ב': תוענקנה מלגות בשנה ב' במסלול המחייב כתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה) בלבד, על-פי הקריטריונים האקדמיים והמנהליים למלגות הצטיינות בשנה ב'.

מקבלי.ות המלגה יאותרו ויומלצו על ידי החוג בכפוף לקריטריונים שייקבעו מעת לעת ובהתאם לאפשרויות התקציביות של האוניברסיטה.

גובה מלגת ההצטיינות: ייקבע מדי שנה על-פי גובה התקציב. המלגה תשולם בתשלום אחד בכפוף לקריטריונים.

ממוצע הציונים המינימאלי המזכה במלגה ייקבע כל שנה.

שנה ג': לא ניתנת מלגת הצטיינות.

כל שנה יפורסם המועד האחרון לתקינות האקדמית והמנהלית למלגות אלו.

ניתן לעיין בקריטריונים המלאים והליך הבחירה בתקנון המלגות המלא.