תנאי קבלה

תלמיד במעמד "מן המניין"

מועמד המבקש להתקבל ללימודי תואר שני כתלמיד מן המנין, חייב למלא את התנאים הבאים:
1. הינו בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל בציון סופי של 76 לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד לתואר ראשון. 
2. מועמד בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל, אשר למד במסלול דו חוגי ובאחד החוגים השיג ציון סופי הנמוך מ- 76 ולא פחות מ- 70, יוכל להתקבל כתלמיד מן המניין רק אם השיג ציון סופי של 80 לפחות בחוג הוא מעונין להמשיך לימודיו לתואר שני. 
3. הגיש טופס בקשה והמציא בזמן את כל המסמכים הדרושים. 
4. מילא דרישות נוספות שנקבעו על-ידי החוג.

מועמד אשר ברשותו אישור זכאות לתואר ראשון בציון סופי התואם את תנאי הקבלה, ואולם נדרש לקורסי השלמה בחוג בהיקף של עד 2 קורסים לכל היותר (ולא מעבר ל- 8 שש"ס), יוכל, בהמלצת הוועדה החוגית ללימודי תואר שני ואישור הדיקן ללימודים מתקדמים, להתקבל כתלמיד מן המניין.
אישור הזכאות לתואר שני של תלמיד זה יותנה במילוי קורסי השלמה.

תלמיד במעמד "על תנאי"

תלמיד אשר למד במסלול דו-חוגי או חד-חוגי ולא סיים את כל חובותיו לתואר הראשון, רשאי להירשם ללימודי תואר שני כתלמיד על-תנאי בתנאים הבאים:
1. התלמיד סיים את כל חובות השמיעה לתואר "בוגר". 
2. היקף הקורסים בהם אין עדיין ציון סופי, מאפשר על-פי המלצת הוועדה החוגית ללימודי תואר שני ושיקול דעתו של הדיקן ללימודים מתקדמים להשלימם עד תום הסמסטר הראשון ללימודי התואר השני.  
3. נותרה לכל היותר הגשה של עבודה סמינריונית אחת בחוג אותו הוא ממשיך ללימודי תואר שני, ובלבד שהנו רשום כתלמיד לתואר ראשון במועד הצגת המועמדות.
4. התלמיד המציא גיליון ציונים מעודכן ומפורט. 
התלמיד הגיש טופס בקשה והמציא בזמן את כל המסמכים הדרושים.
לאחר סיום כל החובות לתואר "בוגר", ממוצע הציונים חייב למלא אחר הדרישות האוניברסיטאיות ו/או החוגיות לקבלה ללימודי תואר שני.
5. תלמיד על תנאי יעבור למצב של תלמיד מן המניין אם סיים את כל חובותיו לתואר הראשון עד תום הסמסטר הראשון של שנת לימודיו הראשונה לתואר שני. תלמיד שלא עמד בתנאי זה יופסקו לימודיו. 
מועמד אשר ברשותו אישור זכאות לתואר ראשון בציון סופי התואם את תנאי הקבלה, אך נדרשלקורסי השלמה בחוג בהיקף של 4 קורסים לכל היותר (ולא מעבר ל- 16 שש"ס) יוכל, בהמלצת הוועדה החוגית ללימודי תואר שני ואישור הדיקן ללימודים מתקדמים, להתקבל כתלמיד "על תנאי". תלמיד זה יהא חייב לסיים את קורסי ההשלמה עד סוף שנת הלימודים הראשונה לתואר על מנת לעבור למעמד של תלמיד מן המניין. קורסי ההשלמה לא ייכללו במסגרת השעות ללימודי תואר שני.

תלמיד השלמות לקראת הצגת מועמדות ללימודי תואר שני

 

מועמדים אשר עומדים בקריטריונים האוניברסיטאיים לקבלה לתואר שני, אולם הוועדה החוגית לתואר שני הטילה עליהם קורסי השלמה בהיקף העולה על 16 שש"ס, יוכלו, באישור ראש החוג והוועדה החוגית לתואר שני, להתקבל ללימודי השלמה לקראת הצגת מועמדות לתואר שני. עם סיום ההשלמות כנדרש, יירשמו מחדש ויציגו מועמדותם ללימודי תואר שני. תלמידים אלה אינם מטופלים על-ידי הרשות ללימודים מתקדמים.

מועמדים שאינם עומדים בקריטריונים האוניברסיטאיים לקבלה לתואר שני, אולם השיגו בלימודי התואר הראשון ציון סופי הנע בין 70 ל- 75 בשני חוגי הלימוד, יוכלו להציג מועמדותם ללימודי השלמות לקראת לימודי תואר שני (במסגרת התואר הראשון).
במידה והוועדה החוגית ללמודי תואר שני תמליץ על קבלתם, יועבר תיק המועמדות לאישור הדיקן ללימודים מתקדמים בצרוף היקף הקורסים הנדרש והציון שיש להשיג בהם. המינימום הנדרש להשלמות במסגרת זו הוא שלושה קורסים בהיקף כולל של 12 שש"ס, אותם יש להשלים בציון ממוצע של 80 לפחות.
לאחר אישור הדיקן, ניתן יהיה לבצע את הקבלה. עם סיום ההשלמות כנדרש, יירשמו התלמידים מחדש ויציגו מועמדותם ללימודי תואר שני.

מועמדים אשר השיגו בלימודי התואר הראשון ציון נמוך מ-70 לא יוכלו להתקבל למסלול השלמות לקראת למודי תואר שני. כל חריגה מכלל זה טעונה אישור הדיקן ללימודים מתקדמים.