תנאי קבלה ללימודי תואר שלישי

מסלול רגיל 

לשם הגשת מועמדות לתואר שלישי יש למלא את התנאים הבאים:

השלמת תואר "מוסמך" ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל בציון משוקלל של 80 לפחות.

השלמת עבודת גמר מחקרית בציון של 86 לפחות ("טוב מאד").

במקרים מיוחדים ניתן לאשר חריגה מן הציונים המינימליים לנוכח הישגים לימודיים ומחקריים מיוחדים, באישור של הדיקן ללימודים מתקדמים, לפי המלצת הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי/ועדה כלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר.

לא תאושר קבלה ללימודי תואר שלישי במעמד "על תנאי".

לשם הגשת מועמדות ללימודי תואר שלישי יש למלא טופס הרשמה ולציין בו את חוג הלימודים המבוקש.

תיק המועמדות לקבלה יכלול:

טופס בקשת קבלה ללימודים.

צילומי תעודות גמר לב"א ומ"א.

גיליונות ציונים מאושרים לב"א ומ"א.

העתק מעבודת הגמר המחקרית ומאמרים של המועמד.ת שפורסמו בספרות המקצועית.

אישור בכתב על הסכמת מנחה/ים לעבודת הדוקטור.

לפחות שני מכתבי המלצה מא.נשי אקדמיה אשר יישלחו ישירות אל הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי. אחד ממכתבי ההמלצה יהיה מטעם מנחה עבודת הגמר המחקרית.

הצהרת כוונות לגבי נושא המחקר המוצע, מאושרת על ידי המנחה לדוקטורט.

קורות חיים בעברית ובאנגלית.

תקציר הצהרת הכוונות באנגלית.

הערה: בקשות הקבלה ללימודי התואר השלישי בחוגים שאין בהם תכנית לימודים לתואר שלישי במסגרת הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר תוגשנה ישירות אל הרשות ללימודים מתקדמים, עפ"י הפירוט לעיל.

זכותו של החוג להטיל דרישות נוספות בשלב המועמדות, הכוללות: בחינות כניסה, שאלון אישי, ריאיון אישי, ניסיון קודם בעבודה, מכתבי המלצה נוספים וכל דרישה אחרת שתסייע לחוג להחליט בדבר הקבלה. 

המלצת החוג בדבר הקבלה תועבר אל הרשות ללימודים מתקדמים. לאחר בדיקת החומר ברשות ואישורו, יועבר תיק המועמדות למחלקת הרשמה באגף מינהל התלמידים, שישלח הודעת קבלה על פי החלטת הדיקן ללימודים מתקדמים.

לאחר אישור קבלה ללימודי תואר שלישי, ניתן להתחיל את הלימודים בתחילת סמסטר החורף או בתחילת סמסטר האביב.

מוסמכי ומוסמכות אוניברסיטאות מחו"ל

מי שהוסמכו באוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן באוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה במבחן ה–GRE הכללי (General Test) ולהימצא באחוזון ה-70% בכל אחד משלושת מרכיבי המבחן.

עמידה במבחן זה מהווה אחד מתנאי הקבלה ללימודים.

יש לצרף את תוצאות מבחן ה-GRE לערכת ההרשמה, וכן אישור מהמועצה להשכלה גבוהה על פעילותה של שלוחת אוניברסיטה מחו"ל בישראל (עבור מי שהוסמכו בשלוחה). לאחר קבלת האישורים הנ"ל יועבר תיק המועמדות לדיקן ללימודים מתקדמים. עם קבלת אישור הדיקן, יועבר התיק לדיון בוועדות החוגיות ללימודי תואר שלישי/בוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר.

בוגרי ובוגרות תואר מאחת ממדינות חבר העמים, מסמכיהם יובאו בפני ועדה אקדמית, הפועלת מטעמו של הדיקן ללימודים מתקדמים, אשר תחליט בדבר המשך הליך הקבלה לאוניברסיטה.

החוגים רשאים להחמיר אך לא להקל מתנאי הקבלה, בתנאי שתנאי הקבלה הנוספים פורטו במארז ההרשמה ואושרו על ידי הרשות ללימודים מתקדמים.

תנאי קבלה למסלול ישיר לדוקטורט

מסלול לימודים זה מיועד לתלמידים ולתלמידות שהשלימו בהצטיינות תואר בוגר (בציון של 90 לפחות) וביקשו להמשיך ברצף לקראת לימודי דוקטורט, ושהחוג מאשר את קבלתם ללימודי תואר שלישי.

לשם הגשת מועמדות למסלול ישיר לדוקטורט מן המניין, יש למלא את התנאים הבאים:

השלמת תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל בציון של 90 לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד.

מילוי דרישות נוספות שנקבעו על ידי החוג.

העברה בזמן של המסמכים הבאים:

גיליון ציונים מאושר לתואר "בוגר", כולל ציון סופי משוקלל בכל אחד מחוגי הלימוד.

טופס בקשת קבלה ללימודים.

הצהרת כוונות לגבי נושא המחקר המוצע, מאושרת על ידי המנחה של הדוקטורט המתוכנן.

אישור בכתב על הסכמת מנחה העומד.ת בקריטריונים להנחיה.

קורות חיים בעברית ובאנגלית.

שתי המלצות מא.נשי אקדמיה.

ניתן להירשם למסלול ישיר לדוקטורט גם אם חוג הלימודים לתואר שני שונה מהחוג או החוגים שבהם הושלם התואר ראשון. במקרה זה יש למלא את התנאים הבאים:

השלמת תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל בציון משוקלל של 90 לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד.

מילוי דרישות נוספות שנקבעו על ידי החוג.

הגשת טופס בקשה והעברה בזמן של כל המסמכים הדרושים כמפורט לעיל.

הערות:

אין קבלה במעמד על תנאי למסלול הישיר לדוקטורט.

הקבלה למסלול זה תתאפשר רק בתחילת שנת לימודים. ניתן להתקבל למסלול ישיר לדוקטורט לא יאוחר מסוף שנת הלימודים הראשונה לתואר השני, בכפוף לעמידה בקריטריונים שצוינו לעיל ועל סמך ההישגים בשנת הלימודים הראשונה בלימודי התואר השני.

חוגים אשר לא מקיימים תכנית לימודים לתואר שני לא יוכלו לקיים מסלול ישיר לדוקטורט.

תנאי קבלה למסלול השלמות לקראת תואר שלישי – לימודי מחקר מקדים

לשם הגשת מועמדות ללימודי השלמות לתואר שלישי, יש למלא את התנאים הבאים:

השלמת תואר "מוסמך" ממוסד להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל בציון משוקלל של 80 לפחות ("טוב").

אין קבלה ללימודי השלמות לתואר שלישי במעמד "על תנאי".

תיק המועמדות למסלול לימודי מחקר מקדים לתואר שלישי יכלול:

טופס בקשת קבלה ללימודים.

צילומי תעודות גמר לב"א ומ"א.

גיליונות ציונים מאושרים לב"א ומ"א.

אישור בכתב על הסכמת מנחה/ים.

נושא המחקר המוצע, מאושר על ידי המנחה של הדוקטורט המתוכנן.

תכנית לימודי ההשלמה, במידת הצורך.