עבודת גמר מחקרית (תיזה)

הסמכות להנחיית תיזות

מנחה: כל איש סגל באוניברסיטת חיפה מדרגת מרצה ומעלה במסלול האקדמי הרגיל .
 
מנחה שותף: כל איש סגל המוסמך לכהן כמנחה, כל איש סגל ממוסד אקדמי מוכר אחר בישראל או בחו"ל מדרגת מרצה ומעלה, כל איש סגל בדרגת מרצה בכיר ומעלה במסלול נלווה באוניברסיטת חיפה או במוסד אקדמי מוכר אחר.
 
מינוי מנחה ו/או מנחה שותף שאינו עומד בתנאים חייב בהמלצה מנומקת של הוועדה החוגית לתואר שני ובאישור הדיקן ללימודים מתקדמים, בטרם תוגש הצעת תיזה לאישור הוועדה החוגית לתואר שני.
 
מועד הגשת הצעת התיזה
תלמיד במסלול א' נדרש להגיש הצעת תיזה לאישור הוועדה החוגית לתואר שני עד תום השנה השניה ללימודיו, כולל חופשת הקיץ, על מנת להימצא במצב אקדמי תקין. 

במידה ולא הגיש הצעת תיזה, ולא אושרה לו אורכה ע"י הוועדה החוגית לתואר שני והדיקן ללימודים מתקדמים, יימצא התלמיד במצב אקדמי לא תקין ולא יורשה לבצע רישום למסלול א' בשנה ג' ללימודיו.

אופן הגשת הצעת התיזה

הצעת התיזה תכלול את נושא המחקר, מטרת המחקר, תיאור שיטות המחקר ורשימת מקורות. פרטים נוספים הנוגעים למבנה התכנית, לסעיפיה, להיקפה ולנוהל אישורה בחוג ייקבעו על ידי הוועדה החוגית ללימודי תואר שני ויופצו בין תלמידי התואר השני בחוג. 

הצעת התיזה תוגש באישור המנחה/ים לוועדה החוגית ללימודי תואר שני. הוועדה רשאית לאשר את ההצעה, לדרוש תיקונים או לדחותה.
 
אם אושרה ההצעה, תועבר הודעה על כך לרשות ללימודים מתקדמים. לאחר בדיקת תקינות האקדמית של התלמיד, ותקינותם של מנחי התיזה, יקבל התלמיד (וכן המנחה, יו"ר הוועדה החוגית לתואר שני ומרכזת החוג) מכתב אישור הצעת תיזה מן הדיקן ללימודים מתקדמים.
 

שפת עבודת הגמר המחקרית (תיזה):

ככלל, הצעת התיזה ועבודת הגמר המחקרית (תיזה) יוגשו בשפה העברית.

נוכח מעמדה של השפה האנגלית באקדמיה, רשאי/ת התלמיד/ה באישור המנחה ויו"ר

הוועדה החוגית לתואר שני, להגיש את הצעת התיזה ואת עבודת הגמר המחקרית (תיזה) בשפה האנגלית.

אם העבודה מוגשת בחוג ששפת ההוראה בו אינה עברית, בהסכמת המנחה, ת/יוכל

התלמיד/ה להגיש את עבודתו/ה בשפת ההוראה בחוג, מבלי שיהיה עליו/ה לבקש אישור

מוקדם על כך.

תלמיד/ה המבקש/ת לכתוב את הצעת התיזה ואת עבודת הגמר המחקרית (תיזה) בשפה אחרת, כיוון שהעבודה עוסקת בשפה האמורה או בספרות/תרבות הקשורים לאותה שפה,  יגיש/תגיש את בקשתו/ה, בהסכמת המנחה, לוועדה החוגית ללימודי תואר שני וזו תמליץ בפני הדיקן ללימודים מתקדמים על ההחלטה, תוך התחשבות במצאי השופטים בתחום.

כל עבודת גמר מחקרית (תיזה) תכלול שערים ותקצירים בעברית ובאנגלית.

 

מועד הגשת תיזה לשיפוט

משך הלימודים לתואר שני במסלול א' ובמסלול אישי הוא שלוש שנים. על התלמיד להגיש את עבודת התיזה לשיפוט בתום שלוש שנים מיום תחילת לימודיו. התאריך הסופי שנקבע ע"י הנהלת האוניברסיטה להגשת תיזה הינו ה – 30 בחודש נובמבר.  

משך הלימודים במסלול המואץ למ"א הינו שנתיים בלבד. תלמידי מסלול זה נדרשים להגיש את עבודת התיזה לשיפוט בתום שנתיים מיום תחילת לימודיהם, ולא יאוחר מה- 30 בחודש נובמבר. 
 

תלמידים שהחלו לימודיהם בסמסטר ב' זכאים להגיש את עבודת התיזה עד סוף סמסטר א', ולא יאוחר מתחילת סמסטר ב'. משך הלימודים נותר זהה לתלמידים שהחלו לימודיהם בסמסטר א'.

 

אופן הגשת תיזה לשיפוט

עם סיום לימודיו, ולא יאוחר מתום שנה ג' ללימודים, יגיש התלמיד את עבודת התיזה לוועדה החוגית ללימודי התואר השני, לאחר שקיבל את אישור המנחה/ים להגשת התיזה, וכן עבר בדיקה צורנית של העבודה ברשות ללימודים מתקדמים.

נהלי כתיבת תיזה מופיעים באתר האינטרנט של הרשות ללימודים מתקדמים וכן בתיקייה הציבורית של הרשות ב- OUTLOOK. הרשות אינה מחזיקה עותקים מודפסים של נהלי כתיבת התיזה, ולכן על כל תלמיד מוטלת החובה להשיגם באופן עצמאי.
 
הליכי השיפוט של עבודת התיזה יהיו חסויים, וירוכזו ע"י יו"ר הוועדה החוגית לתואר שני.
 
דו"חות השיפוט יימסרו ע"י השופטים לא יאוחר מאשר חודש מיום שנמסרה אליהם העבודה. אם תקופה השיפוט חופפת את פגרת הקיץ, תינתן לשופט אורכה של חודש נוסף.
 
העברת חוות דעתו של שופט לידיעת התלמיד תיעשה תוך עילום שם או שלא בעילום שם, בהתאם לבקשתו של השופט
 

הסמכות לשפוט תיזות 

בתוכניות לימודים לתואר שני עם תזה, תישפט עבודת התזה של הסטודנטים על-ידי חברי סגל ליבתי במוסדות להשכלה גבוהה, רופאים בבתי חולים שהם בעלי תקן אקדמי, הפעילים במחקר וששטח מחקרם רלוונטי לנושא התזה של הנבחן, והם בדרגת מרצה ומעלה, או עובדי מכוני מחקר מוכרים כלהלן:
שיפוט התזה יבוצע על פי נהלי המוסד ובלבד שיהיה לפחות שופט אחד שהינו חבר סגל ליבתי מיחידה אקדמית במוסד שאיננה היחידה האקדמית של מנחה התזה, ובלבד שהינו מומחה בשטח המחקר של התזה.
 

אופן חישוב הציון בתיזה

הציון הסופי של עבודת התיזה כממוצע של ציוני השופטים: ציון המנחה או הציון המסכם של המנחה הראשי והמנחה השותף כממוצע וחיבורו עם ציון השופט הנוסף. 

כאשר ההפרש בין הציון שהעניק המנחה לעבודה לבין הציון שהעניק השופט לעבודה עולה על 15 נקודות, ימנה יו"ר הוועדה החוגית לתואר שני שופט נוסף, לאחר שיוועץ עם המנחה/ים. הציון של עבודת התיזה יחושב אז כממוצע של ציוני כל השופטים.
 
ציון המעבר המינימלי לעבודת תיזה הוא 76 (ממוצע ציוני השופטים). גם ציון המעבר המינימלי בבחינת ההגנה על התיזה, במידה וקיימת, הינו 76.
 
ניתן לערער על ציון עבודת תיזה רק במקרה של כישלון (כשממוצע ציוני כל השופטים הוא פחות מ- 76). במקרה של ערעור ימונה שופט נוסף והציון הסופי של עבודת התיזה יהיה ממוצע ציוני כל השופטים. לא יתאפשר ערעור נוסף. לא ניתן לערער על ציון בחינת ההגנה על התיזה.
 

 הכללים לפרסום תיזה

פרסום חלקי או מלא של עבודת תיזה לפני הגשתה לשיפוט ייעשה באישור המנחה/ים. המנחה והתלמיד יקבעו במשותף אם הפרסום יהיה משותף להם או לחלקם.

לאחר שיפוט עבודת התיזה זכאי מחברה לפרסמה, אלא אם כן חלות עליה הגבלות כמפורט בנוהל זכויות יוצרים (המופיע בתקנון לימודי תואר שני ושלישי).
 
הוועדה החוגית ללימודי תואר שני, על סמך המלצת המנחה/ים, תאשר באם עבודת הגמר המחקרית תועבר, כנהוג, אל ספרית האוניברסיטה. במידה והוחלט בחוג כי לא ניתן לפרסם את התיזה בספריה, יעביר יו"ר הוועדה החוגית לתואר שני את החלטת הוועדה בנוגע לאי-פירסומה של התיזה אל הדיקן ללימודים מתקדמים.
 
בכל מקרה, תלמיד המפרסם את עבודת הגמר המחקרית או חלק ממנה יציין כי המחקר בוצע באוניברסיטת חיפה כחלק מדרישות לקבלת התואר "מוסמך האוניברסיטה".