מעקב אקדמי

הארכת לימודים

תלמיד לתואר שני אשר לא סיים את לימודיו במשך תקופת הלימודים הנורמטיבית לתואר ומבקש הארכת לימודים למשך סמסטר אחד או שנה אקדמית מלאה, יפנה בבקשה מנומקת אל הרשות ללימודים מתקדמים בצירוף המלצה מיו"ר הוועדה החוגית לתואר שני. תלמידים אשר כותבים עבודת גמר מחקרית יצרפו גם את המלצת המנחה/ים.

 תלמיד במסלול לימודים המחייב כתיבת עבודת גמר מחקרית (תיזה) יוכל לקבל הארכת לימודים לשנה ד' לצורך סיום כתיבת עבודת התיזה רק במידה וסיים את כל חובות השמיעה, הגיש את כל העבודות, וקיבל את אישור הוועדה החוגית לתואר שני על הצעת התיזה. 

תלמיד במסלול ב' (בחינת גמר/ עבודה מסכמת) יוכל לקבל הארכת לימודים לשנה ג' רק במידה וסיים את כל חובות השמיעה. 

הדיקן ללימודים מתקדמים ידון בכל בקשה ויחליט האם לאשרה ולאיזו תקופה. 

תלמיד אשר לא אושרה לו הארכת לימודים, לא יוכל להמשיך בלימודיו. 

לא תאושר הארכת לימודים לתלמידי המסלול הישיר לדוקטורט בשלב לימודי התואר השני.
 

חופשת לימודים

תלמיד לתואר שני המבקש חופשת לימודים למשך סמסטר אחד או שנה אקדמית מלאה, יפנה בבקשה מנומקת אל הרשות ללימודים מתקדמים בצירוף המלצה מיו"ר הוועדה החוגית לתואר שני. תלמידים אשר כותבים עבודת גמר מחקרית יצרפו גם את המלצת המנחה/ים. חופשה מלימודים תינתן רק לתלמיד במעמד מן המנין בטווח תקופת הלימודים הנורמטיבית לתואר שני.

הדיקן ללימודים מתקדמים ידון בכל בקשה ויחליט האם לאשרה או לדחותה.

חופשת לימודים מאושרת איננה נחשבת כתקופת לימודים לצורך חישוב משך הזמן הנורמטיבי בלימודי התואר השני. 

בזמן חופשת הלימודים לא ניתן להגיש עבודות על קורסים שנלמדו בסמסטר קודם. 

תלמיד אשר לא ישוב ללימודיו עם תום החופשה המאושרת ולא יודיע על כך לרשות ללימודים מתקדמים, יימצא במצב אקדמי לא תקין.

 

הפסקת לימודים

תלמיד המעונין להפסיק את לימודיו יודיע על כך בכתב לרשות ללימודים מתקדמים ויידע בעותק גם את החוג.
תלמיד שנקלע למצב לימודים לא תקין לאחר בדיקת תקינותו האקדמית ע"י הוועדה החוגית לתואר שני ו/או ע"י הדיקן ללימודים מתקדמים יופסקו לימודיו. כל הפסקת הלימודים תאושר ותבוצע על-ידי הדיקן ללימודים מתקדמים.

חידוש לימודים

תלמיד שתחול עליו הפסקת לימודים (אם ביוזמתו, אם ביוזמת החוג ואם ביוזמת הדיקן ללימודים מתקדמים), יוכל לפנות לוועדה החוגית לתואר שני בבקשה לחדש את לימודיו, לכל המוקדם בתום שנה מיום הפסקת לימודיו.

  • הוועדה תשקול האם להמליץ בפני הדיקן ללימודים מתקדמים על שובו ללימודים ועל התנאים לאישור בקשתו ללימודים מתקדמים ידון בבקשה ויחליט האם לאשרה.
  • תלמיד שלא סיים חובותיו לתואר שני, לאחר שקיבל הארכת לימודים ובשל כך הופסקו לימודיו, יוכל לפנות לוועדה החוגית לתואר שני בבקשה לחדש את לימודיו בתום שנה מיום הפסקת הלימודים. תלמיד זה יורשה לסיים את לימודיו בתנאים הבאים:

א) על תלמיד במסלול המחייב כתיבת עבודת גמר מחקרית (תיזה) להגיש את העבודה לשיפוט בעת חידוש לימודיו.
ב) על תלמיד במסלול ב' (בחינת גמר/ עבודה מסכמת/ פרויקט גמר) להגיש את כל העבודות על קורסים ששמע בעבר במסגרת תכנית הלימודים בעת חידוש לימודיו, על מנת שלא יידרש לשמוע מחדש את הקורסים.

  • תלמיד לתואר שני אשר הפסיק לימודיו לתקופה שאינה עולה על שנתיים, יהיה רשאי לחדש לימודיו על סמך תנאי הקבלה האוניברסיטאיים והחוגיים שלמד בהם בעבר. כל הקורסים שנלמדו בעבר ועליהם קיבל ציון יזקפו לזכותו. תלמיד זה חייב לקבל את אישור הוועדה החוגית לתואר שני.
  • תלמיד אשר הפסיק לימודיו לתקופה העולה על שנתיים (אך לא יותר מחמש שנים), יהיה רשאי לחדש לימודיו בהמלצת הוועדה החוגית לתואר שני ובאישור הדיקן ללימודים מתקדמים. חידוש הלימודים יהיה במתכונת הנהוגה באוניברסיטה ובחוג במועד חידוש הלימודים. מומלץ כי במקרה זה תטיל הוועדה החוגית לתואר שני על התלמיד לימודי רענון.
  • תלמיד אשר הפסיק לימודיו לתקופה העולה על חמש שנים (אך לא יותר משמונה שנים), יהיה רשאי לחדש לימודיו בהמלצת הוועדה החוגית לתואר שני ובאישור הדיקן ללימודים מתקדמים. חידוש הלימודים יהיה במתכונת הנהוגה באוניברסיטה ובחוג במועד חידוש הלימודים. במקרה זה הוועדה החוגית ללימודי תואר שני תטיל על התלמיד לימודי רענון.
  • תלמיד אשר הפסיק לימודיו לתקופה העולה על תשע שנים ומבקש לחדשם, ייחשב כתלמיד חדש לכל דבר, ויהיה חייב בתכנית הלימודים המלאה התקפה בעת חידוש לימודים. כל חריגה מכללים אלה טעונה אישור הדיקן ללימודים מתקדמים.