מעקב אקדמי 

הארכת לימודים (שלב מחקר א')

במקרה של אי-הגשת הצעת המחקר לעיון הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי במשך תקופת הלימודים הנורמטיבית המיועדת לשלב מחקר א', ניתן להגיש בקשה להארכת לימודים למשך סמסטר אחד או שנה אקדמית מלאה. לשם כך יש להגיש בקשה מנומקת אל הרשות ללימודים מתקדמים, בצירוף המלצה ממנחה/י העבודה ומיו"ר הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי.

בעניינה של כל בקשה יתקיים דיון בראשות הדיקן ללימודים מתקדמים, ויוחלט האם לאשרה ולאיזו תקופה.

אם לא אושרה הארכת לימודים בשלב א', לא ניתן להמשיך בלימודי הדוקטורט.

הארכת לימודים (שלב מחקר ב')

במקרה של אי-הגשת עבודת הדוקטור לשיפוט במשך תקופת הלימודים הנורמטיבית המיועדת לשלב מחקר ב', ניתן להגיש בקשה להארכת לימודים למשך סמסטר אחד או שנה אקדמית מלאה. לשם כך יש לפנות בבקשה מנומקת לרשות ללימודים מתקדמים בצירוף המלצה ממנחה/י העבודה ומיו"ר הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי.

בעניינה של כל בקשה יתקיים דיון בראשות הדיקן ללימודים מתקדמים, ויוחלט האם לאשרה ולאיזו תקופה.

אם לא אושרה הארכת לימודים בשלב ב', לא ניתן להמשיך בלימודי הדוקטורט.

חופשת לימודים

לבקשת חופשת לימודים למשך סמסטר אחד או שנה אקדמית מלאה, יש להגיש בקשה מנומקת אל הרשות ללימודים מתקדמים בצירוף המלצה ממנחה/י העבודה ומיו"ר הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי. חופשת לימודים תינתן רק במצב אקדמי תקין ובטווח תקופת הלימודים הנורמטיבית ללימודי תואר שלישי.

בעניינה של כל בקשה יתקיים דיון בראשות הדיקן ללימודים מתקדמים, ויוחלט האם לאשרה או לדחותה.

חופשת לימודים מאושרת איננה נחשבת כתקופת לימודים.

 אי-חזרה ללימודים עם תום החופשה המאושרת מבלי שהועברה הודעה לרשות ללימודים מתקדמים, משמעותה כניסה למצב אקדמי לא תקין.

הפסקת לימודים

בקשה להפסקת לימודים תוגש בכתב לרשות ללימודים מתקדמים ותועבר בעותק גם לחוג.

במקרה של מצב לימודים לא תקין לאחר בדיקת תקינות אקדמית ע"י הוועדה החוגית לתואר שני ו/או ע"י הדיקן ללימודים מתקדמים, תמליץ הוועדה על הפסקת הלימודים. כל הפסקת הלימודים תאושר ותבוצע על-ידי הדיקן ללימודים מתקדמים.

תלמידי.ות שלב א' ומסלול לימודי מחקר מקדים שתחול עליהם הפסקת לימודים (אם ביוזמתם, אם ביוזמת החוג ואם ביוזמת הדיקן ללימודים מתקדמים), יוכלו לפנות לוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי בבקשה לחדש את הלימודים, לכל המוקדם בתום שנה מיום הפסקת הלימודים. הוועדה תשקול האם להמליץ בפני הדיקן ללימודים מתקדמים על התנאים לאישור הבקשה.

תלמידי.ות מחקר בשלב ב' שיימצאו במצב של הפסקת לימודים (אם ביוזמתם, אם ביוזמת החוג ואם ביוזמת הדיקן ללימודים מתקדמים), יוכלו לפנות לוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי בבקשה לחדש את הלימודים. הוועדה תשקול האם להמליץ בפני הדיקן ללימודים מתקדמים על התנאים לאישור הבקשה.

בעניינה של כל בקשה יתקיים דיון בראשות הדיקן ללימודים מתקדמים, ויוחלט האם לאשרה.

ניתן להחליט על הפסקת לימודים במקרה של מצב אקדמי לא תקין, גם אם לא ניתנה המלצה מפורשת על כך מהוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי, על פי החלטת הדיקן ללימודים מתקדמים.

חידוש לימודים

תלמידי.ות מחקר בשלב א' ובמסלול לימודי מחקר מקדים שיבקשו לחדש לימודים לקראת תואר שלישי, יוכלו לפנות בבקשה זו לכל המוקדם בתום שנה מיום הפסקת הלימודים. הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי תשקול האם להמליץ בפני הדיקן ללימודים מתקדמים על התנאים לאישור הבקשה.

תלמידי.ות מחקר שלב ב' שיבקשו לחדש לימודים לקראת תואר שלישי, יפנו אל הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי, אשר תמליץ בפני הדיקן ללימודים מתקדמים על התנאים לחידוש הלימודים.