הרשמה לתואר שני

ההרשמה ללימודי תואר שני מתקיימת במועדים המפורסמים באמצעי התקשורת על-ידי האוניברסיטה. מועמד ללימודי תואר שני יירשם באמצעות פורטל ההרשמה המקוון. לאחר ההרשמה תועבר בקשתו לטיפול הוועדה החוגית לתואר שני בחוגים הרלבנטיים. הוועדה החוגית תדון בקבלתו של המועמד בהתאם למסמכיו ותעביר לדיקן ללימודים מתקדמים את המלצתה לקבל את המועמד.
לאחר בדיקת החומר ברשות ללימודים מתקדמים ואישור קבלת התלמיד על-ידי הדיקן ללימודים מתקדמים, יועבר תיק המועמד לאגף מינהל תלמידים למשלוח הודעות קבלה.
תיק המועמד לקבלה לכל מסלולי הלימוד יכלול: גליון ציונים מאושר לתואר "בוגר", גליון ציונים מלימודים אקדמיים נוספים, אישור זכאות לתואר ראשון/תעודת "בוגר".
החוג רשאי להטיל דרישות נוספות על המועמד כגון: בחינות כניסה, שאלון, ראיון אישי, נסיון קודם, מכתבי המלצה וכל דרישה אחרת שתסייע לחוג להחליט בדבר קבלת המועמד.
המלצת החוג בדבר קבלת המועמד תועבר אל הרשות ללימודים מתקדמים. לאחר בדיקת החומר ואישורו, יועבר תיק המועמד על-ידי הרשות לאגף מינהל תלמידים שישלח למועמדים הודעות קבלה
על-פי החלטת הדיקן ללימודים מתקדמים.

ההחלטה על דחייה של מועמדים היא בידי החוג. במקרה של דחייה, תועבר ההחלטה ישירות לאגף מינהל תלמידים, אשר ישלח את הודעת הדחייה.

 

 

בדיקה בעברית
מועמדים בעלי תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה  ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייבים לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על-ידי האוניברסיטה. כל חוג יקבע אם התלמידים יעמדו בבחינה זו כתנאי לקבלתם ללימודים, או יבצעו אותה תוך כדי לימודיהם כתנאי לזכאותם לתואר.
מועמדים שסיימו בית ספר תיכון ששפת ההוראה בו עברית, או מועמדים המבקשים ללמוד בחוג לשפה וספרות אנגלית ובחוג לשפה וספרות צרפתית פטורים מבדיקה זו.

 

 

 בוגרי אוניברסיטאות מחו"ל

מועמדים ללימודי תואר שני אשר הינם בוגרים של אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן של אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יבחרו באחת מן האפשרויות הבאות כאחד מתנאי הקבלה ללימודים:
לעמוד בהצלחה במבחן ה- GRE הכללי (General Test)  ולהימצא באחוזון ה- 70% בכל אחד משלושת מרכיבי המבחן. המועמד יצרף את תוצאות מבחן ה- GRE לערכת ההרשמה וכן אישור מהמועצה להשכלה גבוהה על פעילותה של שלוחת אוניברסיטה מחו"ל בישראל (במידה והוא בוגר שלוחה).  לאחר קבלת כל המסמכים הנ"ל, יועבר תיקו של המועמד לדיקן ללימודים מתקדמים. עם קבלת אישור הדיקן על המשך הליך הקבלה, יועבר התיק לדיון בוועדות החוגיות.
להציג מועמדות למסלול לימודי השלמה לקראת תואר שני (במסגרת התואר הראשון), ולהשלים לפחות ארבעה קורסים בהיקף כולל של 16 שש"ס בציון ממוצע של 80 לפחות. אחד מתוך הקורסים יהיה בדרג 3 ויחייב כתיבת עבודה סמינריונית.
במידה ותמליץ הוועדה החוגית על קבלת המועמד למסלול זה, יועבר תיקו, בצירוף אישור מהמועצה להשכלה גבוהה על פעילותה של שלוחת האוניברסיטה מחו"ל בארץ, לאישור הדיקן ללימודים מתקדמים. בנוסף, יצורף לתיק נספח להודעת קבלה המפרט את היקף הקורסים הנדרש, שמות הקורסים והציון שיש להשיג בהם. עם סיום ההשלמות כנדרש, יירשמו התלמידים מחדש ויציגו מועמדותם ללימודי תואר שני למסלול ב'.
מועמדים ללימודי תואר שני במסלול א' (עם כתיבת עבודת תיזה) יחויבו בבחינת GRE. כל חריגה מכללים אלו טעונה אישור הדיקן ללימודים מתקדמים.
מועמדים בעלי תואר מאחת ממדינות חבר העמים, מסמכיהם יובאו בפני ועדה אקדמית, הפועלת מטעמו של הדיקן ללימודים מתקדמים, אשר תחליט בדבר המשך הליך הקבלה לאוניברסיטה.