הנחיה לעבודת הדוקטורט 

מנחה/מנחים שותפים

לשם הנחיית עבודת המחקר לתואר השלישי יש לבחור מנחה, או מנחה בצירוף מנחה שותפ.ה. יש לקבל את הסכמת המנחה/ים ואישור סופי על ידי הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי ו/או הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר והרשות ללימודים מתקדמים.

הסמכות להנחית עבודת דוקטור כדלהלן

מנחה: כל חבר.ת סגל באוניברסיטת חיפה מדרגת מרצה בכיר ומעלה במסלול א', במינוי רגיל בהיקף של חצי משרה לפחות בחוג שבו מתקיימים הלימודים לתואר שלישי (או באוניברסיטה, עבור הנחיה במסגרת הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר). הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי רשאית, במקרים מיוחדים ובאישור הדיקן ללימודים מתקדמים, לאשר מינוי של חבר.ת סגל בגמלאות כמנחה יחיד.ה.

מנחה שותפ.ה: כל חבר.ת סגל המוסמכ.ת לכהן כמנחה ממוסד אקדמי מוכר אחר בישראל או בחו"ל מדרגת מרצה בכיר ומעלה במסלול א', לרבות מי שפרשו לגמלאות.

ועדה מלווה

הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי/הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר, בתיאום עם המנחה/ים יחליטו האם להקים ועדה מלווה מורחבת לתלמיד.ה.

במידה והוחלט על הקמת ועדה מלווה, תמונה הוועדה עם הגשת הצעת המחקר.

הרכב הוועדה המלווה יהיה כדלקמן:

הוועדה המלווה תורכב משלושה חברים לפחות:

מנחה/ים אשר הביעו נכונות להנחיה. למנחה יאושר כל חבר.ת סגל באוניברסיטת חיפה במינוי רגיל במסלול א' מדרגת מרצה בכיר ומעלה, בהיקף של חצי משרה לפחות בחוג שבו מתקיימים הלימודים לתואר שלישי. הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי רשאית, במקרים מיוחדים ובאישור הדיקן ללימודים מתקדמים, לאשר מינוי של חבר.ת סגל בגמלאות כמנחה יחיד.ה.

חבר.ת סגל אקדמי באוניברסיטת חיפה הרשאי.ת להנחות דוקטורט, עם מומחיות בתחום המחקר של עבודת הדוקטור או בתחומים קרובים, שלא מתוך החוג שבו מתקיימים לימודי התואר השלישי או החוג המעסיק את המנחה.

חבר.ת סגל אקדמי מחוץ לאוניברסיטת חיפה, הרשאי.ת להנחות דוקטורט, עם מומחיות בתחום המחקר של עבודת הדוקטור או בתחומים קרובים.

המנחה משמש.ת כיו"ר הוועדה המלווה. מינוי זה ייקבע על ידי הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי. אם יוחלט על יותר ממנחה אחד לדוקטורט, המנחות.ים יחליטו ביניהם מי מהם ישמש כיו"ר הוועדה המלווה.