המועצה האקדמית ללימודי תואר שני

הרכב
– דיקן ללימודים מתקדמים (יו"ר)
– עשרה חברי סגל בעלי קביעות בדרגת מרצה בכיר לפחות ,כדלקמן :
הפקולטה למדעי הרוח – 2; הפקולטה למדעי החברה – 2; הפקולטה למדעי הטבע – 1;
הפקולטה לחינוך – 1; הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות – 2; הפקולטה למשפטים -1; בי"ס למדעי הים ע"ש צ'רני – 1.

מינוי חברי המועצה ללימודים מתקדמים
חברי המועצה ימונו לתפקידם ע"י הרקטור בהתייעצות עם הדיקן ללימודים מתקדמים ודיקני הפקולטות.

סמכויות המועצה ללימודים מתקדמים
המועצה ללימודים מתקדמים נושאת באחריות לעניינים האקדמיים של לימודי התואר השני והשלישי,ולאחר דיון בהצעות שתובאנה לפניה, היא תעבירן להכרעתם של המוסדות המתאימים באוניברסיטה.
המועצה דנה בפתיחת תכניות-לימודים חדשות למ"א ולד"ר (כולל מסלולים, מגמות וחוגים) במיזוג תכניות קיימות או בביטולן.
המועצה קובעת, באמצעות תקנוני הלימודים לתואר שני ושלישי, את נוהלי קבלת תלמידים למ"א ולד"ר, מבנה תכניות-הלימודים ונהלי בחינות גמר ועבודות גמר מחקרית.
המועצה ללימודים מתקדמים קובעת את תקציב הרשות וחלוקתו.
במקרה של חילוקי דעות בין חברי המועצה והדיקן, רשאית המועצה לערער על החלטת הדיקן (ברוב רגיל של חברי המועצה) בפני הוועדה המתמדת.

תקופת כהונה
חברי המועצה נבחרים לתקופת כהונה של שלוש שנים שבתומה מותר יהיה לבחור בהם לתקופה של שנתיים נוספות לכל היותר. חבר אשר כיהן במועצה חמש שנים רצופות לא יהיה מועמד לכהן בה לפני הפסקה בת שנה.

מועדי התכנסות
המועצה מתכנסת לפחות שלוש פעמים בכל סמסטר, על פי לוח תאריכים שמפורסם בתחילת שנת הלימודים.
המועצה מתכנסת לישיבות מיוחדות על-פי החלטת הדיקן או על-פי בקשת שליש מכלל חברי המועצה הנמצאים בארץ.

מניין חוקי
מחצית מכלל חברי המועצה הנוכחים בארץ יהיה מניין חוקי בכל דיוני המועצה. באין רוב כזה בישיבה הראשונה, יהיה כל מניין נוכחים בישיבה שלאחריה מניין חוקי, בתנאי שהדבר ייכתב מראש בהזמנה.