על הרשות

הרשות ללימודים מתקדמים אחראית בפני סנאט האוניברסיטה והרקטור על לימודי תואר שני, שלישי ובתר-דוקטורט. היא אחראית לקביעת דרישות הקבלה ללימודי תואר שני, שלישי ובתר-דוקטורטבפקולטות ובבתי-הספר, לפתיחת חוגי לימוד ומסלולים חדשים לתארים מתקדמים ולקביעת סטנדרטים אקדמיים למתן תואר שני ושלישי.

הרשות מפקחת על ביצוע התקנונים והנהלים הנוגעים לתארים המתקדמים הלכה למעשה.

הרשות מופקדת על חלוקת מלגות ומענקי מחקר לתלמידים ומסייעת במימון הוצאות הקשורות בביצוע פרויקטים ועבודות מחקר.

בראש הרשות ללימודים מתקדמים עומד הדיקן ללימודים מתקדמים הנבחר על-ידי הסנאט, בהמלצת הרקטור.