מלגות בתר דוקטורט

מלגות למשתלמי בתר-דוקטורט

אוניברסיטת חיפה חרטה על דגלה את קידום הלימודים המתקדמים. במסגרת מדיניות זו, שוקדת האוניברסיטה להעמיק את מערכת המלגות שניתנות לתלמידי התארים המתקדמים. הרשות ללימודים תומכת במלגות המיועדים לבתר-דוקטורנטים מצטיינים, אשר מגלים מחויבות למחקר והמוכנים להשקיע את מלוא זמנם ללימודים.

הזכאות למלגה נקבעת על-פי מצוינות, הישגים אקדמיים, ותקינות אקדמית. המשתלם חייב לענות על הקריטריונים המופיעים בתקנון מלגות, לקבל את המלצת החוג ואישור הרשות ללימודים מתקדמים.

בכל שנת לימודים ייתכנו שינויים בקריטריונים להענקת המלגות השונות אשר יפורסמו בעוד מועד. מלגת ההשתלמות בתר-דוקטורנטים תינתנה על-פי הקריטריונים לתקופה שלא תעלה על שנתיים מיום תחילת ההשתלמות

 

ראש מדור מלגות בתר דוקטורט
גב' מור ארזי
marazi@univ.haifa.ac.il
טל': 04-8249716
(פנימי 59716)
בניין אשכול, קומה 25