מלגות לתלמידי תואר שני לבני החברה הערבית – מחזור ה' לשנים תש"פ-תשפ"א

קול קורא, טופס, תקנון והנחיות

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 10.10.2019