מלגה בגין פרסום מאמר

תלמיד.ת מחקר ת.יהיה זכאי.ת לקבל מלגה בגין פרסום מאמר אם במהלך שנה"ל האקדמית ת.יגיש לפרסום ספר מדעי/מקצועי, או פרק לספר מדעי/מקצועי, או מאמר מדעי/מקצועי לכתב-עת, אשר יתקבל לפרסום על בסיס רפרנטורה מקצועית.

המלגה מיועדת לתלמיד.ת מחקר שנה א' – ד'. במסלול הישיר שנה א'-ה'.

הזכאות למלגה זו הינה פעם אחת בשנה אקדמית, גם אם באותה שנה אקדמית התלמיד.ה שותף.ה ליותר פרסומים.

גובה המלגה ייקבע מראש כל שנה בהתאם לאפשרויות התקציביות.
יש להגיש את הבקשה למלגה לאחר פרסום המאמר בצירוף צילום של הדף הראשון של המאמר וקישור לדף האינטרנט בו פורסם המאמר (ככל ויש).

כל שנה יפורסם המועד האחרון להגשת בקשות למענק זה.

ניתן לעיין בקריטריונים להגשת הבקשות למענק בתקנון המלגות המלא.