מלגת עידוד נסיעה לכנס מדעי/מחקרי/מקצועי בינלאומי בחו"ל

תלמיד.ת מחקר ת.יהיה זכאי.ת למלגת עידוד נסיעה לכנס מדעי/מחקיר/מקצועי בחו"ל עבור השתתפות פעילה בלבד.

המענק מיועד לתלמיד.ת מחקר שנה א' – ד'. ובמסלול הישיר שנה א'-ה'.

הזכאות למלגה זו הינה פעם אחת בשנה אקדמית, גם אם באותה שנה אקדמית התלמיד.ה נסע.ה ליותר מכנס אחד.

גובה המלגה ייקבע מראש כל שנה בהתאם לאפשרויות התקציביות.

יש להגיש את הבקשה למלגה לאחר החזרה מהכנס, בצירוף אישור רישום לכנס, תוכנית הכנס הכוללת את שם התלמיד ואופן הצגתו בכנס ואישור יציאה וכניסה לארץ.

כל שנה יפורסם המועד האחרון להגשת בקשות למענק זה.

ניתן לעיין בקריטריונים להגשת הבקשה למענק בתקנון המלגות המלא.