מענק השתתפות בכנס מדעי או מקצועי

מענק השתתפות בכנס מדעי או מקצועי בחו"ל

תלמיד מחקר יהיה זכאי למענק השתתפות בכנס מדעי או מקצועי בחו"ל עבור השתתפות פעילה בלבד, כפוף לקריטריונים המצוינים להלן ובהתאם לאפשרויות התקציביות.

המענק מיועד לתלמידי מחקר שנה א' – ד'.

תלמיד יהא זכאי למענק עבור השתתפות בכנס מדעי או מקצועי אחד בשנת לימודים אקדמית.

גובה המענק ייקבע מראש כל שנה בהתאם לאפשרויות התקציביות.

יש להגיש את הבקשה למענק לאחר החזרה מהכנס, בצירוף אסמכתא על הקבלה להצגה בכנס.

תשלום המענק: לאחר אישור הזכאות למענק – מותנה בהצגת מסמכים כנדרש.

כל שנה יפורסם המועד האחרון להגשת בקשות למענק זה.

ניתן לעיין בקריטריונים להגשת הבקשה למענק בתקנון המלגות המלא.