מלגת שכר- לימוד

מלגת שכר לימוד מוענקת במשך שלש שנים רצופות, לכל היותר, מיום תחילת לימודי הדוקטורט(שישה סמסטרים).

הענקת המלגה מותנית בתקינות אקדמית על פי תקנון לימודי תואר שלישי ונהלי הרשות.

תלמיד שהצעת המחקר שלו לא תאושר עד תום שנה"ל השנייה (4 סמסטרים) לא יהא זכאי למלגת שכר לימוד בשנה"ל השלישית ללימודיו.

הרשות ללימודים מתקדמים מאתרת את כל התלמידים העומדים בקריטריונים ומזכה את חשבון שכר הלימוד של התלמיד באגף מינהל התלמידים בגובה שכר הלימוד, כמתחייב מתקנון שכר הלימוד של האוניברסיטה, למעט תשלומים נלווים. אין צורך במילוי טפסים.

ניתן לעיין בקריטריונים המלאים בתקנון המלגות המלא.