מסלול ישיר לדוקטורט – מלגות נשיא

מסלול ישיר לדוקטורט – מלגות נשיא

(שנת לימודים ראשונה ושנייה במסלול הישיר לדוקטורט)

מסלול לימודים זה מיועד לתלמידים מצטיינים, שברצונם להמשיך ברצף לקראת לימודי דוקטורט ושהחוג רואה בהם מועמדים מבטיחים ללימודי תואר שלישי.

המלגות תינתנה על סמך המלצות חוגיות על בסיס תחרותי, בהתאם לכמות המלגות שתוקצינה לכל חוג, בכפוף לקריטריונים שייקבעו מעת לעת ובהתאם לאפשרויות התקציביות של האוניברסיטה.

על המועמד להקדיש את מירב זמנו.ה ומרצו.ה לעבודת המחקר ולעבוד בכפוף לאישור המנחה.ים. כפי שנקבע על-ידי הדיקן ללימודים מתקדמים, תוך מילוי שאר תנאי המלגה.

גובה מלגת הנשיא בשנת הלימודים הראשונה נמוך ממלגת הנשיא בשנה השנייה ללימודים, והוא יקבע מראש כל שנה בהתאם לאפשרויות התקציביות.

הסטודנט יגיש בקשה למלגה בכל אחת משנות לימודיו במסלול.
טופס הבקשה יוגש אל החוג בו לומד הסטודנט.
סטודנט הלומד במסגרת "הוועדה הכלל-אוניברסיטאית לתלמידי מחקר" יגיש את טופס הבקשה ישירות אל מדור מלגות לתואר שלישי, הרשות ללימודים מתקדמים.

בכל שנה ייקבע מספר המלגות שיוקצה לתלמידים במסלול זה.

משך הזכאות למלגה במסלול זה הוא חמש שנים למתקבלים למסלול הישיר לאחר סיום תואר ראשון וארבע שנים למתקבלים למסלול הישיר לאחר שנת לימודים אחת במסגרת לימודי המוסמך.

כל שנה יפורסם המועד האחרון להגשת בקשות למלגות אלו.

ניתן לעיין בקריטריונים להגשת המועמדות והליך הבחירה בתקנון המלגות המלא.