מלגת הצטיינות לתלמידי מחקר

ניתן לקבל מלגות הצטיינות במסגרת רב שנתית, על בסיס תחרותי ועל פי האפשרויות התקציביות, במשך ארבע שנות הלימוד הראשונות בלבד.

מטרתן של מלגות אלה לאפשר לתלמידי דוקטורט חדשים, להקדיש את מירב זמנם ללימודים ולמחקר וליצור תנאים נאותים שיאפשרו להם חיבור עבודת הדוקטורט בפרק זמן נורמטיבי.

כאמור, המלגות מיועדות לתלמידי דוקטורט חדשים אשר התקבלו על ידי החוג לשנת הלימודים הראשונה, ואשר קבלתם אושרה על ידי הרשות ללימודים מתקדמים.

יינתן רצף מימון לארבע שנים לתלמידים שיתקדמו בלימודים ברמה ובקצב הנדרשים.

אישור המשך קבלת המלגה איננו אוטומטי והוא מותנה בקבלת המלצות מנומקות של המנחה/ים, יו"ר הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי ודו"ח התקדמות.

הרשות ללימודים מתקדמים תשקול הענקת מלגות הצטיינות רק למועמדים אשר מתחייבים להקדיש את מלוא זמנם לעבודת המחקר.

בכל שנה יפורסם המועד האחרון להגשת בקשות למלגות אלו.

גובה הסיוע: יקבע מראש כל שנה בהתאם לאפשרויות התקציביות.

ניתן לעיין בקריטריונים להגשת המועמדות והליך הבחירה בתקנון המלגות המלא.