מלגת הצטיינות לתלמידי מחקר

ניתן לקבל מלגות הצטיינות במסגרת רב שנתית, על בסיס תחרותי ועל פי האפשרויות התקציביות, במשך שלש שנות הלימוד הראשונות בלבד.

מטרתן של מלגות אלה לאפשר לתלמידי דוקטורט חדשים, להקדיש את מירב זמנם ללימודים ולמחקר וליצור תנאים נאותים שיאפשרו להם חיבור עבודת הדוקטורט בפרק זמן נורמטיבי.

כאמור, המלגות מיועדות לתלמידי דוקטורט חדשיםאשר התקבלו על ידי החוג לשנת הלימודים הראשונה, ואשר קבלתם אושרה על ידי הרשות ללימודים מתקדמים.

התלמיד מתחייב לא לעבוד מחוץ לאוניברסיטה ו/או מעבר להיתר עבודה חלקי, כפי שנקבע על-ידי הדיקן ללימודים מתקדמים, תוך מילוי שאר תנאי המלגה.

המלגות תינתנה על בסיס המלצות חוגיות, בהתאם לכמות המלגות שיוקצו לכל חוג, בכפוף לקריטריונים שייקבעו מעת לעת.

יינתן רצף מימון לשלוש שנים לתלמידים שיתקדמו בלימודים ברמה ובקצב הנדרשים.

אישור המשך קבלת המלגה איננו אוטומטי והוא מותנה בקבלת המלצות מנומקות של המנחה/ים, יו"ר הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי וראש החוג ודו"ח התקדמות.

גובה מלגות הצטיינות שלב א' נמוך ממלגות הצטיינות שלב ב'.

הרשות ללימודים מתקדמים תשקול הענקת מלגות הצטיינות רק למועמדים אשר מתחייבים להקדיש את מלוא זמנם לעבודת המחקר.
כל שנה יפורסם המועד האחרון להגשת בקשות למלגות אלו.

גובה הסיוע: יקבע מראש כל שנה בהתאם לאפשרויות התקציביות.

ניתן לעיין בקריטריונים להגשת המועמדות והליך הבחירה בתקנון המלגות המלא.