טפסי מלגות לתואר שני

טופס בקשה לקבלת מענק סיום עבודת גמר מחקרית (תזה) / מסלול מואץ למ"א

הצהרת סטודנט בגין מלגה מתקציבי חוקרים

הצהרת סטודנט נוסח כללי

טופס בקשה למלגת עידוד מחקר – ניתן להגיש החל מתחילת סמסטר א' ועד תום סמסטר ב' של שנה"ל

מענק השתתפות בכנס מדעי בינלאומי - ניתן להגיש החל מחילת סמסטר א' ועד תום סמסטר ב' של שנה"ל

טופס בקשה למענק פרסום מאמר/פרק/ספר - ניתן להגיש החל מחילת סמסטר א' ועד תום סמסטר ב' של שנה"ל