מלגת הצטיינות

המלגות מוענקות לתלמידי מ"א העומדים בקריטריונים האקדמיים והמנהליים, על סמך הישגיהם בלימודים, על-פי הפירוט הבא:


תלמידי שנה ב': תוענקנה מלגות לתלמידי שנה ב' במסלול המחייב כתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה) בלבד על-פי הקריטריונים האקדמיים והמנהליים למלגות הצטיינות לתלמידי מ"א שנה ב'.
התלמידים יאותרו ויומלצו על ידי החוג בכפוף לקריטריונים שייקבעו מעת לעת ובהתאם לאפשרויות התקציביות של האוניברסיטה.

גובה מלגת ההצטיינות: ייקבע מידי שנה על-פי גובה התקציב ותשולם בתשלום אחד בכפוף לקריטריונים.
ממוצע הציונים המינימאלי המזכה במלגה ייקבע כל שנה

תלמידי שנה ג': אינם זכאים למלגת הצטיינות .
כל שנה יפורסם המועד האחרון לתקינות האקדמית והמנהלית למלגות אלו.
ניתן לעיין בקריטריונים המלאים והליך הבחירה בתקנון המלגות המלא.