Image

מידעת

נוער שוחר סביבה תרבות ומדע

אתר הספרייה

אודות RefWorks

גישה לתוכנת ניהול הציטוטים שנרכשה עבור תלמידי המחקר והחוקרים באוניברסיטה

אתר חדש של הספרייה "מדדי פרסומים, דירוגים ועוד"

נגישות - מידע לסטודנטים

בחוברת זו ריכז דיקנאט הסטודנטים את המידע על השירותים הקיימים לסטודנטים. דיקנאט הסטודנטים מהווה את הכתובת המרכזית לסטודנטים עם צרכים מיוחדים ולתיאום הסיוע הניתן בתוך שירותי הדיקנאט ומחוצה לו.

שרותים לסטודנט/ית במסגרת דיקנאט הסטודנטים