תנאי קבלה ללימודי תואר שלישי

מסלול רגיל
מועמד המבקש להירשם כתלמיד לתואר שלישי חייב למלא את התנאים הבאים:
הינו בעל תואר "מוסמך" ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל והשיג בלימודי התואר השני ציון משוקלל של 80 לפחות
כתב עבודת גמר מחקרית והשיג ציון של 86 לפחות ("טוב מאד") בעבודה זו.במקרים מיוחדים יוכל הדיקן ללימודים מתקדמים, לפי המלצת הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי/ועדה כלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר, לאשר חריגה מן הציונים המינימליים לנוכח הישגים לימודיים ומחקריים מיוחדים של המועמד.
אין קבלת תלמידים ללימודי תואר שלישי במעמד "על תנאי".
מועמד ללימודי תואר שלישי ימלא טופס הרשמה ויציין את החוג בו הוא מבקש להמשיך את לימודיו.

תיק המועמד לקבלה יכלול:

 • טופס בקשת קבלה ללימודים.
 • צילומי תעודות גמר לב"א ומ"א.
 • גיליונות ציונים מאושרים לב"א ומ"א.
 • העתק מעבודת הגמר המחקרית ומאמרים שהמועמד פרסם בספרות המקצועית. 
 • אישור בכתב על הסכמת מנחה/ים לעבודת הדוקטור. 
 • לפחות שני מכתבי המלצה מאנשי אקדמיה, אשר יישלחו ישירות על ידי הממליצים אל הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי. אחד ממכתבי ההמלצה יהיה מטעם מנחה עבודת הגמר המחקרית.
 • הצהרת כוונות של המועמד לגבי נושא המחקר המוצע, מאושרת על ידי המנחה המיועד.
 • קורות חיים בעברית ובאנגלית.
 • תקציר הצהרת הכוונות באנגלית

הערה: בקשות הקבלה ללימודי התואר השלישי בחוגים שאין בהם תכנית לימודים לתואר שלישי במסגרת הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר תוגשנה ישירות אל הרשות ללימודים מתקדמים, עפ"י הפירוט לעיל.

זכותו של החוג להטיל דרישות נוספות על המועמד הכוללות: בחינות כניסה, שאלון אישי, ראיון אישי, ניסיון קודם בעבודה, מכתבי המלצה נוספים וכל דרישה אחרת שתסייע לחוג להחליט בדבר קבלת המועמד.
המלצת החוג על קבלת המועמד תועבר אל הרשות ללימודים מתקדמים. לאחר בדיקת החומר ברשות ואישורו, יועבר תיק המועמד למחלקת הרשמה באגף מינהל התלמידים שישלח למועמדים הודעות קבלה על פי החלטת הדיקן ללימודים מתקדמים.
מועמדים שיתקבלו ללימודי תואר שלישי יוכלו להתחיל את לימודיהם בתחילת סמסטר החורף או בתחילת סמסטר האביב.

מוסמכי אוניברסיטאות מחו"ל
מועמדים ללימודי תואר שלישי אשר הינם מוסמכים של אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן של אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, , יחויבו לעמוד בהצלחה במבחן ה – GRE הכללי (General Test) ולהימצא באחוזון ה- 70% בכל אחד משלושת מרכיבי המבחן.
עמידה במבחן זה מהווה אחד מתנאי הקבלה ללימודים.
המועמד יצרף את תוצאות מבחן ה – GRE לערכת ההרשמה וכן אישור מהמועצה להשכלה גבוהה על פעילותה של שלוחת אוניברסיטה מחו"ל בישראל (במידה והוא מוסמך שלוחה). לאחר קבלת האישורים הנ"ל יועבר תיקו של המועמד לדיקן ללימודים מתקדמים. עם קבלת אישור הדיקן, יועבר התיק לדיון בוועדות החוגיות ללימודי תואר שלישי/בוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר.
מועמדים בעלי תואר מאחת ממדינות חבר העמים, מסמכיהם יובאו בפני ועדה אקדמית, הפועלת מטעמו של הדיקן ללימודים מתקדמים, אשר תחליט בדבר המשך הליך הקבלה לאוניברסיטה.
החוגים רשאים להחמיר אך לא להקל מתנאי הקבלה, בתנאי שתנאי הקבלה הנוספים פורטו במארז ההרשמה ואושרו על ידי הרשות ללימודים מתקדמים.

תנאי קבלה למסלול ישיר לדוקטורט
מסלול לימודים זה מיועד לתלמידים מצטיינים שיש ברצונם להמשיך ברצף לקראת לימודי דוקטורט ושהחוג רואה בהם מועמדים ללימודי תואר שלישי.

מועמד המבקש להירשם כתלמיד מן המניין למסלול ישיר לדוקטורט חייב למלא את התנאים הבאים:

 • הינו בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל, והשיג בלימודי התואר הראשון ציון של 90 לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד.
 • מילא דרישות נוספות שנקבעו על ידי החוג. 
 • המציא בזמן את המסמכים הבאים:
  • הינו בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל, והשיג בלימודי התואר
  • הראשון ציון של 90 לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד.
  • מילא דרישות נוספות שנקבעו על ידי החוג.
 • המציא בזמן את המסמכים הבאים:
  • גיליון ציונים מאושר לתואר "בוגר", כולל ציון סופי משוקלל בכל אחד מחוגי הלימוד.
  • טופס בקשת קבלה ללימודים.
  • הצהרת כוונות לגבי נושא המחקר המוצע, מאושרת על ידי המנחה המיועד.
  • אישור בכתב על הסכמת מנחה העומד בקריטריונים להנחיה.
  • קורות חיים בעברית ובאנגלית.
  • שתי המלצות מאנשי אקדמיה.

בקשה להירשם למסלול ישיר לדוקטורט תתקבל גם ממועמד המבקש ללמוד בחוג לימודים לתואר שני השונה מהחוג או החוגים שבהם סיים את לימודיו לתואר ראשון. על המועמד למלא את התנאים הבאים:

 • הינו בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל, והשיג בלימודי התואר הראשון ציון משוקלל של 90 לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד.
 • מילא דרישות נוספות שנקבעו על ידי החוג.
 • הגיש טופס בקשה והמציא בזמן את כל המסמכים הדרושים כמפורט לעיל.

הערות:

אין קבלה במעמד על תנאי למסלול הישיר לדוקטורט.
הקבלה למסלול זה תתאפשר רק בתחילת שנת לימודים תלמידים יוכלו להתקבל למסלול ישיר לדוקטורט לא יאוחר מסוף שנת הלימודיםהראשונה לתואר השני, במידה ועומדים בקריטריונים שצוינו לעיל ועל סמך הישגיהם בשנת הלימודים הראשונה בלימודי התואר השני.
חוגים אשר לא מקיימים תכנית לימודים לתואר שני לא יוכלו לקבל תלמידים למסלול הישיר לדוקטורט 

תנאי קבלה למסלול השלמות לקראת תואר שלישי - לימודי מחקר מקדים

מועמד המבקש להירשם ללימודי השלמות לתואר שלישי חייב למלא את התנאים הבאים:
הינו בעל תואר "מוסמך" ממוסד להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל והשיג בלימודי התואר השני ציון משוקלל של 80 לפחות ("טוב").
אין קבלת תלמידים ללימודי השלמות לתואר שלישי במעמד "על תנאי".

תיק המועמד למסלול לימודי מחקר מקדים לתואר שלישי יכלול:

 • טופס בקשת קבלה ללימודים.
 • צילומי תעודות גמר לב"א ומ"א.
 • גיליונות ציונים מאושרים לב"א ומ"א.
 • אישור בכתב על הסכמת מנחה/ים
 • נושא המחקר המוצע, מאושר על ידי המנחה המיועד.
 • תכנית לימודי ההשלמה, במידת הצורך 

New layer...