תכנית מלגות הות"ת לבתר-דוקטורטים מצטיינים במדעי הנתונים מחזור ב' (תשפ"א – תשפ"ב) 2020-2022

קול קורא, טופס בקשה, תצהיר

ניתנה הארכה למועד ההגשה, לא יאוחר  מתאריך 18.5.2020

  • Home
  • About
  • Master
  • Ph.D
  • Postdoctoral
  • Scholarships
  • International Programs
  • Links
  • עברית