מלגות בתר דוקטורט

מלגות להשתלמות בתר-דוקטורט 

אוניברסיטת חיפה חרטה על דגלה את קידום הלימודים המתקדמים. במסגרת מדיניות זו, שוקדת האוניברסיטה להעמיק את מערכת המלגות שניתנות בתארים המתקדמים. הרשות ללימודים תומכת במלגות המיועדים לתלמידים ולתלמידות מצטיינים לבתר-דוקטורט, אשר מגלים מחויבות למחקר ומוכנים להשקיע את מלוא זמנם ללימודים.

הזכאות למלגה נקבעת על-פי מצוינות, הישגים אקדמיים, ותקינות אקדמית. לשם קבלת המלגה יש לענות על הקריטריונים המופיעים בתקנון מלגות, ולקבל את המלצת החוג ואישור הרשות ללימודים מתקדמים.

בכל שנת לימודים ייתכנו שינויים בקריטריונים להענקת המלגות השונות אשר יפורסמו בעוד מועד. מלגות ההשתלמות לבתר-דוקטורט תינתנה על-פי הקריטריונים לתקופה שלא תעלה על שנתיים מיום תחילת ההשתלמות.

ראש מדור מלגות בתר דוקטורט

גב' מור ארזי
marazi@univ.haifa.ac.il
טל': 04-8249716
(פנימי 59716)