לוגו הרשות ללימודים מתקדמים

University of Haifa logo

מלגת הצטיינות לתלמידי מחקר שלב ב'

המלגה מיועדת לתלמיד מחקר שלב ב' שהצעת מחקרו אושרה ונמצא בשנה השנייה והשלישית ללימודי הדוקטורט, ואשר מהלך לימודיו תקין.


תלמיד שזכה במלגת הצטיינות שלב א' - אישור המשך קבלת המלגה איננו אוטומטי, והוא מותנה בקבלת המלצות מנומקות של המנחה/ים, יו"ר הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי וראש החוג ודו"ח התקדמות.

גובה מלגת הצטיינות שלב ב' גבוה ממלגות הצטיינות שלב א'.

כל שנה יפורסם המועד האחרון להגשת בקשות למלגות אלו.

גובה הסיוע: יקבע מראש כל שנה בהתאם לאפשרויות התקציביות.

ניתן לעיין בקריטריונים להגשת המועמדות והליך הבחירה בתקנון המלגות המלא.