לוגו הרשות ללימודים מתקדמים

University of Haifa logo

מלגת הצטיינות לתלמידי מחקר שלב א'

ניתן לקבל מלגות הצטיינות במסגרת רב שנתית, על בסיס תחרותי ועל פי האפשרויות התקציביות, במשך שלש שנות הלימוד הראשונות בלבד.

המלגה מיועדת להבטיח המשכיות בתמיכה לכל תלמיד מחקר ראוי, המתכנן להתפנות ללימודי הד"ר, ואשר ממלא את מכלול הדרישות הקשורות לעבודת המחקר ולפעילות החוגית.
התלמיד מתחייב לא לעבוד מחוץ לאוניברסיטה ו/או מעבר להיתר עבודה חלקי, כפי שנקבע על-ידי הדיקן ללימודים מתקדמים, תוך מילוי שאר תנאי המלגה.

המלגות תינתנה על בסיס המלצות חוגיות, בהתאם לכמות המלגות שיוקצו לכל חוג, בכפוף לקריטריונים שייקבעו מעת לעת.

יינתן רצף מימון לשלוש שנים לתלמידים שיתקדמו בלימודים ברמה ובקצב הנדרשים.

אישור המשך קבלת המלגה איננו אוטומטי והוא מותנה בקבלת המלצות מנומקות של המנחה/ים, יו"ר הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי וראש החוג ודו"ח התקדמות.

גובה מלגות הצטיינות שלב א' נמוך ממלגות הצטיינות שלב ב'.

הרשות ללימודים מתקדמים תשקול הענקת מלגות הצטיינות רק למועמדים אשר מתחייבים להקדיש את מלוא זמנם לעבודת המחקר.
כל שנה יפורסם המועד האחרון להגשת בקשות למלגות אלו.

גובה הסיוע: יקבע מראש כל שנה בהתאם לאפשרויות התקציביות.

ניתן לעיין בקריטריונים להגשת המועמדות והליך הבחירה בתקנון המלגות המלא.