לוגו הרשות ללימודים מתקדמים

University of Haifa logo

מלגת הצטיינות

המלגות מוענקות לתלמידי מ"א העומדים בקריטריונים האקדמיים והמנהליים, על סמך הישגיהם בלימודים, על-פי הפירוט הבא:
תלמידי שנה א': תינתנה מספר מצומצם של מלגות לתלמידים מצטיינים במיוחד על בסיס תחרותי בשנה הראשונה ללימודי תואר שני על סמך הישגי התואר הראשון, על-פי קריטריונים שייקבעו מידי שנה ועל-פי האפשרויות התקציביות. המועמדים למלגה זו יאותרו וידורגו על-ידי החוגים, ויאושרו על-ידי הרשות ללימודים מתקדמים.
גובה המלגה: יקבע מראש כל שנה בהתאם לאפשרויות התקציביות.
המלגה תשולם בתשלום אחד - מותנה בתקינות האקדמית והמינהלית של הסטודנט.

תלמידי שנה ב': תינתנה מלגות לתלמידי שנה ב' במסלול המחייב כתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה) בלבד על-פי הקריטריונים האקדמיים והמנהליים למלגות הצטיינות לתלמידי מ"א שנה ב'.
התלמידים יאותרו, יומלצו וידורגו על-ידי החוג על בסיס תחרותי, ויועברו לאישור הרשות ללימודים מתקדמים, בהתאם לכמות המלגות שתוקצינה לכל חוג, בכפוף לקריטריונים שייקבעו מעת לעת ובהתאם לאפשרויות התקציביות של האוניברסיטה.
המלגה תשולם בשני תשלומים – כל תשלום מותנה בתקינות האקדמית והמינהלית של הסטודנט, בהתאם לתנאי המלגה.
גובה מלגת ההצטיינות: ייקבע מידי שנה על-פי גובה התקציב ותשולם בשני שלבים ובשני תשלומים בכפוף לקריטריונים.
ממוצע הציונים המינימאלי המזכה במלגה ייקבע כל שנה

תלמידי שנה ג': אינם זכאים למלגת הצטיינות .
כל שנה יפורסם המועד האחרון לתקינות האקדמית והמנהלית למלגות אלו.
ניתן לעיין בקריטריונים המלאים והליך הבחירה בתקנון המלגות המלא.