לוגו הרשות ללימודים מתקדמים

University of Haifa logo

סדנא לכתיבת מאמרים

 ביום שלישי, 20.11.2018 בין השעות 13:00 – 15:00 תתקיים בכיתה 166 בספריה סדנא לכתיבת מאמרים שמועברת על ידי העורכת הבכירה של טיילור אנד פרנסיס.(קול קורא  - call)

הסדנהמיועדתלחוקריםהנמצאיםבשלבהמוקדםשלהמסלולהאקדמי - תלמידיתוארשניבשלבים

מתקדמים, דוקטורנטיםופוסט-דוקטורנטיםעםניסיוןמועטבפרסוםמאמריםמדעיים.

הסדנהנמשכתכשעהעדשעתייםותעסוקביןהשארבנושאיםהבאים:

המסלולשעוברהמאמרהמדעיעדשהואמתפרסםבכתבהעת

הנחיותלבניהשלכותרותותקצירים

ניהולתהליךסקירתעמיתיםוטיפולבביקורת.

הבנתהנושאיםהאתייםשיכוליםלהתעוררבתהליךההוצאהלאור

היכרותעםנושא OPEN ACCESS