graduate eng header

University of Haifa logo

קרן המלגות של החינוך הדרוזי והצ'רקסי- תשע"ו

קול קורא, הרשמה למלגה

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 23.1.2016